naslovnicazaštita na raduprocjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

ZAŠTITA NA RADU - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJAProcjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija dužne su prema članku 20. Zakona o zaštiti od požara (N. N., br. 92/10.) izraditi sve pravne osobe, koje su prema rješenju Ministarstva unutrašnjih poslova razvrstane u I. i II. kategoriju ugroženosti objekata od požara u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (N.N., br. 62/94. i 32/97.).

Procjena se također obvezno izrađuje za područje općine, grada, kotara, Grada Zagreba i županije.

Izrada Procjene ugroženosti od požara i Plana za građevine i prostor u vlasništvu tvrtke koja je u III. i IV. kategoriji ugroženosti nije uvjetovana hrvatskom regulativom, ali je poželjna za tvrtke koje rade na inozemnom tržištu.

Sadržaj Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija definiran je Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N., br. 35/94.).

Temeljni elementi procjene ugroženosti su:
- postojeće stanje
- numerička analiza požarne ugroženosti
- stručno mišljenje o postojećem stanju, ustroju službe za zaštitu od požara, te profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojba
- prijedlog mjera
- zaključak
- grafički prilozi.

Procjenu ugroženosti izrađuje tim stručnjaka ovisno o namjeni i vrsti građevine ili postrojenja.

Za izradu svake Procjene ugroženosti postavlja se voditelj koji mora imati najmanje 5 godina iskustva na tim poslovima i položen stručni ispit.

ZIRS d.o.o. ima voditelja i veliki broj stručnjaka različitih profila, te je izradio veliki broj procjena ugroženosti za različite vrste objekata i postrojenja.

< natrag