naslovnicazaštita od požara

ZAŠTITA OD POŽARA


Kvalitetom se upravlja u skladu s normom ISO 9001:2015

ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Ova mjerenja propisana su čl. 38., st. 2. Zakona o zaštiti od požara NN 92/10, 114/22, a prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (N.N., br. 5/10.) obvezno je obaviti navedena mjerenja svake 4 godine.

PREGLED I ISPITIVANJE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA

Na osnovi Tehničkih propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N., br. 87/08. i 33/10.) i Zakona o normizaciji (N.N., br. 80/13.) obavljamo:
- mjerenje otpora uzemljenja sa shemom mjernih mjesta
- izradu revizijske knjige za gromobranske instalacije.

PREGLED I ISPITIVANJE ZAŠTITE OD STATIČKOG ELEKTRICITETA

Na temelju Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list, br. 62/73.), te prema Preporukama za zaštitu od statičkog elektriciteta Saveza elektrotehničkih inženjera i tehničara Hrvatske korisnici su obvezni ispitati sredstva (pumpne rezervoare i sl.) svakih 6 mjeseci.

ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI STABILNIH INSTALACIJA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Na osnovi članka 40. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara NN 44/12, 98/21, 89/22, a u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) obavljamo:
- ispitivanje vanjske i unutarnje hidrantske mreže
- izradu sheme hidrantske mreže
- ispitivanje funkcionalnosti stabilnih instalacija za gašenje požara
- ispitivanje instalacija i uređaja za dojavu požara
- servis vatrodojavnog sustava, čišćenje i reviziju javljača požara
- projektiranje, izvedbu i ispitivanje protupanične rasvjete.

ISPITIVANJE PLINSKIH INSTALACIJA

Na temelju Zakona o zaštiti od požara NN 92/10, 114/22 i Pravilnika o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP (HSUP-P601.111 od studenog 2011.) ovlašteni smo za provjeru i ispitivanja:
- plinskih instalacija stambenih zgrada s više od dva stana
- plinskih instalacija radnih prostora, obrta i male privrede
- plinskih instalacija industrijskih i mjerno-regulacijskih postrojenja te plinskih kotlovnica.

IZRADA PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA, PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA I PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD POŽARA

Na osnovi članka 20. Zakona o zaštiti od požara NN 92/10, 114/22, Pravilnika o planu zaštite od požara (N.N., br. 51/12.), Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N., br. 35/94., 110/05. i 28/10.), Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (N.N., br. 116/11.) obavljamo
- izradu procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
- izradu plana zaštite od požara
- izradu pravilnika o zaštiti od požara.

PROPISI, PRIRUČNICI, KONTROLNE KNJIGE ITD.

Našu ponudu možete naći na našoj stranici Izdavaštvo a ovdje posebno preporučamo naslove
- Knjiga održavanja vatrodojavnog sustava (kontrolna knjiga)
- Revizijska knjiga sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama
- Dnevnik loženja u kotlovnici
- Kontrolna knjiga statičkog elektriciteta
- ZIPRO – internetska aplikacija zbirke propisa
- priručnik "Istraživanje uzroka požara", Pačelat R., Zorić Z.

ZNAKOVI SIGURNOSTI

Izbor znakova sigurnosti iz područja zaštite od požara (i drugih) možete naći na našoj stranici Znakovi sigurnosti.

OSPOSOBLJAVANJE ZA GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE UGROŽENIH POŽAROM

Informacije o obveznom osposobljavanju zaposlenika prema ovom programu možete naći na našoj stranici Obrazovanje odraslih.